Zgłoś incydent
Zgłoś incydent

CERT Polska w projekcie FISHA
06 marca 2009 | alex | #ENISA, #FISHA

Od marca 2009 roku CERT Polska weźmie udział w dwuletnim unijnym projekcie FISHA (A Framework for Information Sharing and Alerting). Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu systemu EISAS (European Information Sharing and Alerting System), czyli ogólnoeuropejskiego systemu wymiany i dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa komputerowego oraz ostrzegania przed zagrożeniami w sieci Internet. Najważniejszym przeznaczeniem takiego systemu ma być skuteczne dotarcie z aktualną informacją oraz edukacja, a w efekcie wzrost świadomości – odnośnie kwestii bezpieczeństwa on-line – wśród użytkowników domowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Skoncentrowanie uwagi na tego typu odbiorcach wynika z faktu, że grupy te, jako całość, mają znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa w sieci, a tym samym na bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury teleinformatycznej krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, obie te grupy pozostają łatwym celem ataków, z powodu zbyt niskiej świadomości zagadnień bezpieczeństwa oraz braku umiejętności wdrażania odpowiednich środków zabezpieczeń lub ich zaniedbywania.

Projekt realizowany będzie w ramach specjalnego programu „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security Related Risks” Komisji Europejskiej i powstanie we współpracy pomiędzy NASK, CERTem węgierskim (CERT-Hungary) oraz niemieckim instytutem badawczym Internet Security Centre z Uniwersytetu Gelsenkirchen.

Wstępnym wyznacznikiem prac w tym projekcie są rezultaty badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), przeprowadzonych w latach 2006-2007 i dotyczących możliwości utworzenia systemu typu EISAS. W opracowaniu studium wykonalności takiego systemu uczestniczyli (w ramach specjalnych grup roboczych ENISA) specjaliści z wielu różnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem IT, w tym również z zespołu CERT Polska.

Projekt FISHA będzie obejmował opracowanie koncepcji ogólnoeuropejskiej wymiany informacji na temat zagrożeń oraz najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczeń, łącząc istniejące już inicjatywy. Aktualnie, pomimo wielu takich przedsięwzięć w państwach członkowskich UE, w tym licznych serwisów bezpieczeństwa komputerowego, brakuje aktywnej i wielostronnej współpracy pomiędzy nimi. Z uwagi na to, jednym z głównych zadań projektowych będzie zapoczątkowanie i/lub wzmocnienie mechanizmów współpracy, także w oparciu o te, z powodzeniem działające w CERTowej społeczności. Funkcjonowanie systemu EISAS będzie wymagało m.in. opracowania architektury systemu a także specjalnego protokołu wymiany informacji, który zapewni sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

W ramach projektu powstanie prototyp dedykowanego portalu internetowego dla systemu EISAS. Z założenia, portal ma stanowić europejskie forum informacyjne, na którym będą publikowane aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, pozyskiwane w ramach systemu EISAS. Przewidziane jest, że każde z państw członkowskich UE będzie miało docelowo własny, krajowy portal, pobierający odpowiednie informacje z głównego portalu. Ze względu na specyfikę rozważanej grupy odbiorców, istotne jest, żeby wszystkie informacje, publikowane na portalach, były sformułowane w łatwy do zrozumienia sposób. O przygotowanie komunikatów w „mniej technicznym” języku zadbają grupy specjalistów. Równocześnie, w ramach portali krajowych, komunikaty będą tłumaczone na język ojczysty danej narodowości. Przystępnie przygotowane informacje będą dostępne zarówno dla bezpośrednio zainteresowanych subskrybentów, jak i dla innych – istniejących już w danym kraju – serwisów internetowych, które powstały i działają z myślą o podobnych grupach odbiorców (np. Waarschuwingsdienst – w Holandii, CyTRAP Labs – w Szwajcarii, Cases Luxemburg, Sieciaki.pl – w Polsce).

Ważnym zadaniem projektu FISHA będzie także zaplanowanie i przygotowanie programu akcji informacyjno-edukacyjnej. W tym zakresie, istotny będzie przede wszystkim wybór odpowiednich środków komunikacji masowej i produktów edukacyjnych (filmy, broszury, plakaty, szkolenia, itp.), które pozwolą najskuteczniej dotrzeć do odbiorców z przystępną informacją, dotyczącą zagrożeń oraz zaleceń bezpieczeństwa komputerowego.

Inicjatywa zapoczątkowana projektem FISHA ma być motywacją do przeprowadzenia odpowiednich działań oraz akcji edukacyjnych w całej UE. Wsparciem ma być specjalny przewodnik, który zawierać będzie opis procedur, informacje oraz wskazówki, w jaki sposób, w dowolnym państwie UE, można stworzyć krajową replikę europejskiego portalu internetowego oraz systemu ostrzegania i wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa on-line, a także odpowiedniego programu edukacyjnego. W przyszłości, podjęta inicjatywa ma doprowadzić do wzrostu świadomości zagrożeń bezpieczeństwa komputerowego wśród użytkowników domowych oraz kadry sektora małych i średnich przedsiębiorstw UE, a także do efektywnego rozwoju współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, co w efekcie ma przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa internetowego w skali europejskiej.

Powodzenie tej inicjatywy będzie zależało z pewnością od zainteresowania i zaangażowania ze strony instytucji rządowych państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, organizacji ENISA, różnych innych instytucji ds. bezpieczeństwa IT oraz środowiska akademickiego. Dlatego, w ramach projektu powstanie także odpowiedni program adresowany do takich instytucji, który ma skłonić do wsparcia tej inicjatywy. Nadmieńmy, że współpracę w realizacji projektu zaoferowały dotychczas m.in.: Finnish Telecom Agency FICORA, Electronic Government Centre of the Hungary, Hungarian Telecom Agency NHH, holenderski CERT rządowy (GovCERT.NL) oraz Cisco Hungary.

Prace zespołu CERT Polska w projekcie FISHA będą wspierane przez inne zespoły działające w strukturach NASK, w tym przez Dział Naukowy oraz Dział Rozwoju Oprogramowania. Ponadto, wykorzystane zostaną efekty badań oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu Saferinternet.pl (w szczególności jego części –  Awareness), w ramach unijnego programu Safer Internet. W Polsce, projekt ten wspólnie realizują NASK oraz Fundacja Dzieci Niczyje, a jednym z głównych zadań jest koordynacja działań edukacyjnych promujących bezpieczne i efektywne korzystanie z Internetu wśród dzieci i młodzieży.

Udostępnij: